โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านเขานิพันธ์ ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-301021

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์

 

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
2
1
3
1
อนุบาล 3
1
2
3
1
รวม อนุบาล
3
3
6
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
6
0
6
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
7
3
10
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
5
5
10
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
4
6
10
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
3
2
5
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
7
3
10
1
รวมประถม
32
19
51
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
22
57
8