โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านเขานิพันธ์ ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-301021

director

นางศิริพร ประสิทธิกุล
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์

Previous slide
Next slide

ประวัติ โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์

 

โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านเขานิพันธ์ ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา   ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยขุนภักดีสงคราม  นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2464  เมื่อเปิดครั้งแรกตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลกรูด ชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลกรูด  โดยมีนายกล่ำ  ศรีเกิด  เป็นครูใหญ่ แต่การสัญจรไปมา ไม่สะดวก จึงย้ายมาสร้างใหม่ที่วัดเขานางเภา หมู่ 1 ตำบลเดียวกัน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2464 เปิดทำการสอนจนถึงปัจจุบัน 

วิสัยทัศน์

  “โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ สามารถจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์เอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ชุมชนพึงพอใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา”

 

ปรัชญา

“ความรู้คือเครื่องส่องทางเดินให้ชีวิต”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพในโรงเรียน
4. ส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพ
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ

 

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์